Служения

Семейно служение

Ние изповядваме истината, че здрава и благословена църква се изгражда от здрави и благословени семейства. Поради това от дълго време в църквата ни съществува семейно служение. Около сто семейства, провеждат редовно своите събирания за общение, за споделяне на опитности и за молитва....
повече »


Братско общение

Съзнавайки ролята на мъжа, която Бог е отредил, като глава на семейството и отговорен за неговото духовно и материално състояние, в църквата ни съществува и специално мъжко служение. Вярващи мъже от различни възрастови групи се събират заедно за изучаване на Божието Слово, за...
повече »


Сестринско общение

Жената винаги е имала специално място в Божия план за спасението на света и Библията ни показва как Бог е употребявал много жени за осъществяването на тази вечна цел. В църквата ни жената също има подобаващото й се място. В отделни сестрински общения...
повече »


Младежко служение

Още от основаването на Втора Петдесятна църква, вярващите в нея са съзнавали важността на работата с младите хора и винаги са им отделяли подобаващо място. Дори и през годините, когато със закон е било забранено това служение, пак в църквата ни...
повече »


Работа с тинейджъри

Осъзнавайки необходимостта от специално внимание към тийнейджърите, ръководството на църквата проявява грижи за тяхното духовно израстване и оформяне като християни. В отделни събирания и служения, вече преминалите през неделното училище се обучават и насърчават да практикуват своята вяра както и да...
повече »


Неделно училище

Още от самото начало на църквата Бог влага водителство и мъдрост в сърцата на тогавашните вярващи да основат и неделно училище, в което, според възрастта на децата и по достъпен за тях начин, да се преподават основните библейски истини. За жалост, през...
повече »


Служение със сираци

Четейки Библията, откриваме че Бог има специална грижа към сираците. Верни на Неговите заръки, доколкото позволяват възможностите ни, в нашата църква отделяме особено внимание на деца, лишени от родителски грижи.Съвместно с фондация „Звезда на надеждата”, наши вярващи посещават различни домове за...
повече »


Служение с бездомни

Съвместно с „Мисия без граници”, доброволци от църквата всеки ден раздават безплатна супа на част от бездомните в града. Огромното ни желание е, тези хора да получат не само материална храна, но и храна за душата. Затова, чрез този акт на...
повече »


Служение в затвора

  Едно от най-важните служения на църквата ни, извън сградата, е това в затвора.  От 1998г. представители от нашата църква редовно всяка седмица посещават лишените от свобода в затвора "Кремиковци". Това служение е довело десетки затворници до преосмисляне на техния начин...
повече »


Библейски курс

  Осъзнали необходимостта от духовно израстване на новоповярвалите, към църквата организираме курс за основните истини на вярата. Тридесет и шест теми, разделени в три нива, провеждани всяка годината, курсовете са оказали огромно влияние при формирането на вярващите като истински Христови последователи и...
повече »