Кои сме ние

Галерия

Евангелската петдесятна църква в кв. Подуяне е общество от покаяни и новородени вярващи, които приемат основните истини на Божието Слово и се стремят да ги прилагат в своя личен и обществен християнски живот.

Църквата ни се стреми да изповядва публично принципите на Христовото учение, като по този начин изпълнява заповедта на Господа да бъде “сол и светлина на света” около себе си.

Църквата ни има за цел чрез благовестието за Исус Христос, да достигне грешниците в света около себе си и да съдейства за разширяване на Божието царство в квартала и в град, където се намира. За тази цел църквата ни се доверява на силата и водителството на Бога, предоставени й чрез благодатта на Святия Дух.

Църквата ни съдейства за изграждане на добър и здрав морал в живота на своите членове и техните семейства. Църквата ни наброява около 500 члена, които редовно посещават богослуженията, участват в нейната духовна и материална дейност и водят добър и почтен живот като граждани на страната ни.

Църквата ни, съгласно Божието Слово има ръкоположени служители (презвитери и дякони), които служат според способностите, талантите и дарбите предадени им от Бога за цялостното благословение на местното Христово тяло.

Църквата ни се ръководи от пастир, който подпомаган от Църковно ръководство, избрано от Общото събрание на членовете, се грижи за цялостното състояние на църквата и взема решения отнасящи се до нейния духовен и материален живот.

Църквата ни се стреми да поддържа братски, приятелски отношения с всички християнски общества, които приемат истините на Божието Слово и живеят по техните правила.

Църквата ни е част от Съюза на Евангелските петдесятни църкви (СЕПЦ) в България, в който членуват около 500 други църкви, изповядващи общата доктрина за кръщението, силата и проявлението на Святия Дух в живота на вярващия.

Църквата ни се издържа финансово чрез волните дарения на своите членове и посетители.

Църквата ни е юридически регистрирана, с утвърдено ръководство и призната от законите на Р. България.

пастор Румен Борджиев

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ