Какво вярваме

Като Евангелска петдесятна църква, ние изграждаме своите духовни принципи чрез Словото на Бога (Библията). Всички наши вярвания и доктрини почиват на истините, разкрити от Спасителя Христос и Неговите апостоли.

Ние вярваме, че:

БОГ е Дух, единствен, вечен, безначален и безкраен, невидим, всесилен, всеприсъстващ, всезнаещ, Който съществува в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святий Дух. Ис.43:10,11; Мат.3:16,17; 28:19.

ИСУС ХРИСТОС е Божият Син, второто лице на Святата Троица, вечен, несътворен, безгрешен, въплътен в човешки образ чрез девица, разпънат на кръст, умрял, възкръснал, възнесен в слава на небето, идващ втори път на земята като Съдия на света и Цар за вечността. Йоан 1:1,14; 10:38; Римл.9:5; Евр.1:8,9.

СВЯТИЯТ ДУХ е третото лице на Божествената Троица, обитаващ в сърцето на всеки новороден вярващ за водителство и освещение, съхраняващ го за деня на Второто Христово идване. Приемаме кръщението в Святия Дух придружено с говорене на непознати езици, съгласно Марк 16:17; Деян.1:5; 2:4; 8:14-17; 10:44-47; 19:6 и в проявлението на Святия Дух чрез свръхестествените дарби съгласно 1Кор.12:1-11.

БИБЛИЯТА е вдъхновеното от Святия Дух безпогрешно Слово, имащо за цел да разкрие Божията същност и Неговата свята воля към човека. 2Петр.1:20,21; 2Тим.3:16; Евр.4:12.

ЧОВЕКЪТ е вечно творение на Бога, съставено от дух, душа и тяло. Първоначално Адам и Ева са били създадени безгрешни, но чрез своята свободна воля са избрали да се поддадат на изкушението на сатана. Като следствие на това грехът преминава в цялото човечеството, поради което всеки човек е осъден да бъде отделен от Бога за вечността. Бит.3; Римл.5:12; 6:23; Откр.21:8. Това е причината, всеки човек да се нуждае да бъде спасен от вечното осъждение на ада и пъкъла.

СПАСЕНИЕТО е по милост от Бога, чрез жертвата на Христос на кръста. То може да се приеме от всеки човек посредством вяра, покаяние и новорождение. Спасението не може да се заслужи чрез вършене на добри дела, а се дава само по благодат. Йоан 3:3-5,16; Ефес.2:8,9; Гал.2:16; Тит 3:4-7.

КРЪЩЕНИЕТО представлява акт на заветно отношение с Бога, което трябва да се приеме от всяка покаяна и новородена човешка личност в съзнателна възраст, чрез потопяване във вода, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Мат.28:19; Марк 16:16; Деян.2:41.

ЦЪРКВАТА представлява Христовото тяло на земята образувана от всички новородени и кръстени християни по целия свят, без разлика на пол, раса, националност, възраст, имотно състояние и т.н., които приемат Библията за ръководно начало на своя духовен живот. Йоан 1:12; Деян.2:41,47; 1Петр.2:9; 1Кор.12:12,13; Ефес.1:22,23.

ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ представлява възпоменаване на страданията, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Тя се обслужва с хляб и вино олицетворяващи тялото и кръвта на Божия Син, като чрез нея вярващите стават причастни един с друг и с Бога. Мат.26:26-28; 1Кор.10:16,17; 11:23-26.

ОСВЕЩЕНИЕТО представлява цялостно отделяне на вярващия от греха и злото и изграждане на Христовия характер в него. Изработва се чрез действието на Божието Слово и Святия Дух в живота на Христовия последовател. То се явява необходимо условие за влизането на всеки човек в Небесното царство. Рим. 6:1-11; 8:12,13; Гал.2:20; Евр.10:14; 12:14.

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС ще се състои от два етапа: Първият етап невидим за света, за да вземе Църквата на небето. Мат.24:37-42; Йоан 14:2,3; 1Сол.4:16,17. И вторият етап видим за всички хора като Съдия на света. Мат.24:30; Откр.19:11-16.

ВЕЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ще бъде в духовния свят на едно от следните две места: На небето, във вечно блаженство - за тези, които чрез вяра в Христовата жертва на кръста, са преминали през покаяние, новорождение и кръщение и са останали верни на Бога до края на живота си. Или във вечния огън на пъкъла за тези, които са пренебрегнали и отхвърлили Божията любов, предоставена им чрез благодатта и техните имена не са били записани в Книгата на живота. Дан.12:2; Мат.8:11,12; 25:32-46; Откр.20:12-21:5; 22:1-5.